Všeobecné obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupující urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho pomocou telefónu, e-mailu, alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujíci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami, zoznamom záručných servisných pracovísk. Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, key bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobce prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: – Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: – Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale – Tovar musí byť nepoškodený – Tovar nesmie byť použitý – Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) – Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe – Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia. – Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. – V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme v prípade, že Vaša adresa je mimo Bratislavy prepravnou službou UPS alebo DPD podľa platného cenníka prepravcu. V prípade adresy na území Bratislavy Vám tovar dovezieme na jednu Vami udanú adresu v dohodnutom termíne. Pri objednávke a dodávke tovaru nad 500 EUR vrátane DPH neplatíte dopravné náklady. V prípade, že ste z Bratislavy Vám akýkoľvek tovar, ktorého hodnota prevyšuje 200,– EUR vrátane DPH dovezieme na jednu Vami udanú adresu zdarma. V prípade, že hodnota tovaru je menej ako 200,– EUR s DPH si účtujeme paušál za dopravu vo výške 6,– EUR vrátane DPH. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

7) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 48 hodín. V jednotlivých prípadoch pri zákazníkoch z Bratislavy a tovaru na sklade je možná dodávka v deň objednania. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať.

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka se mimo iné nevzťahuje na vady:

 1. vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
 2. spôsobené nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávným skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii e-mailom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
 2. Tovar zašlite alebo doručte do autorizovaného servisného strediska. V prípade, že nemáte možnosť zaslať tovar do autorizovaného servisného strediska môžete ho zaslať (nie na dobierku) na našu adresu alebo priniesť osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín doručenia je možné dohodnúť aj telefonicky.
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.

5. v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.


Niektoré zákony a predpisy:

 • zák. č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní
 • zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
 • zák. č. 513/1991 Zb obchodný zákonník
 • zák. č. 40/1964 Zb občiansky zákonník
 • zák. č. 108/2000 Zb o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji